ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi, İnönü Mah. 1401 Sok. Sümer Apt. 27/2 Yenişehir / Mersin adresinde mukim EMLAKZ İNŞAAT YAZILIM VE PAZARLAMA HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ'ye (aşağıda kısaca "EMLAKZ" olarak anılacaktır) ait http://www.emlakz.com adresinde bulunan EMLAKZ isimli web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanacak olan MÜŞTERİ'nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1) MÜŞTERİ, işbu sözleşme ile üye hesabı onay emailinin kendisine ulaşmasından itibaren EMLAKZ tarafından konut üreten, gayrimenkul danışmanlık ve değerlendirme hizmeti veren firmalar, portföyünde bulunan gayrimenkulleri satmak ya da kiralamak isteyen gerçek/tüzel kişilere yönelik olarak üyelere sağlanan tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.

2) EMLAKZ, MÜŞTERİ’nin portföyüne eklediği tüm ilan bilgilerini ve resimleri sitenin formatına bağlı kalarak yayınlayacaktır. EMLAKZ’dan kaynaklanmayan teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamadığı hallerde MÜŞTERİ, EMLAKZ’ı sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3) MÜŞTERİ'nin EMLAKZ’da belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve EMLAKZ üyelik paketlerinden seçmiş olduğu pakete ilişkin ücreti EMLAKZ’a ödemesi gerekmektedir. EMLAKZ’ın sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ'ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle EMLAKZ’a ödenmiş olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde MÜŞTERİ EMLAKZ üzerinden üyelere sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.

4) EMLAKZ, MÜŞTERİ'nin işbu sözleşme koşullarına ve sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, MÜŞTERİ'nin siteye girdiği ilan ve içeriklerin işbu sözleşme ve sitede yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, EMLAKZ tarafından belirlenen içerik kategorileri kapsamında yer almaması veya yanlı bölümde yer alması, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, MÜŞTERİ'ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. MÜŞTERİ, EMLAKZ’dan böyle bir durumda ilgili hizmet için ödemiş olduğu bedelin iadesini "EMLAKZ"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5) EMLAKZ, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan MÜŞTERİ’nin üyelik başvurularını reddedebilir veya MÜŞTERİ’nin üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. EMLAKZ, işbu sözleşmede belirtilen kural ve koşullara aykırılık, üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, üyenin gerçekleştirdiği işlemlerin EMLAKZ için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın MÜŞTERİ’nin üyeliğine son verebilir.

6) MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, EMLAKZ tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. MÜŞTERİ'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına kısmen veya tamamen devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan MÜŞTERİ sorumlu olup, EMLAKZ bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için MÜŞTERİ'ye aynen rücu hakkını haizdir.

7) EMLAKZ isimli internet sitesinin amacı, emlak sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamında insanların fayda ve kullanımına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve verileri yönünden EMLAKZ’a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. MÜŞTERİ'nin EMLAKZ üzerinden satışa arz edeceği gayrimenkullerle ilgili tüm işlemler MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup, bu hususta EMLAKZ’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8) MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının EMLAKZ üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

9) MÜŞTERİ, EMLAKZ üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde EMLAKZ bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilecektir.

10) MÜŞTERİ, EMLAKZ üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile EMLAKZ tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde EMLAKZ kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ' ye aynen rücu edilir.

11) MÜŞTERİ, EMLAKZ’ın, üyeler tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı EMLAKZ’in, EMLAKZ çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

12) MÜŞTERİ, EMLAKZ üzerinden yayınlanacak ilanlarında vereceği bilgilerin ve fotoğrafların doğru olduğunu, EMLAKZ üzerinde üyeleri ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin EMLAKZ ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen EMLAKZ tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilir.

13) EMLAKZ her zaman için tek taraflı olarak MÜŞTERİ' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda EMLAKZ’ın sorumluluğu, MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının MÜŞTERİ'ye iadesi ile sınırlıdır.

14) MÜŞTERİ, EMLAKZ üzerinden kendisine verilen hizmetlerin karşılığı olarak 3.maddede belirlenen ücreti ödeyecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde EMLAKZ hizmeti vermez. Ancak herhangi bir sebeple hizmetin verilmeye başlanmış olması halinde, EMLAKZ tarafından hizmet tek taraflı olarak durdurularak sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir ve üyelik ücreti üzerinden üyelik tarihinden başlayarak aylık %3 temerrüt faizi tahakkuk ettirilir. Ayrıca EMLAKZ her zaman için tarifede değişiklik yapabilir. EMLAKZ’ın internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, MÜŞTERİ'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir.

15) MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda EMLAKZ kayıtlarının esas alınacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin ifası kapsamında EMLAKZ hakkında edineceği her türlü ticari/gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişi ve kuruluşlara açıklamamayı ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemi almayı kabul ve taahhüt etmiştir.

16) MÜŞTERİ, EMLAKZ’a vereceği ilanların, aksi duyurulmadığı sürece sadece EMLAKZ internet sitesinde yayınlanacağını, yapılan anlaşmanın ve ödenen ücretin EMLAKZ’a bağlı herhangi başka bir mecrada ilan kullanımını kapsamadığını peşinen kabul etmiştir.

17)Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, EMLAKZ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, EMLAKZ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için EMLAKZ’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve EMLAKZ’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

18) MÜŞTERİ ile EMLAKZ arasındaki üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, MÜŞTERİ'nin üyelik başvurusu formunun eksiksiz bir şekilde tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde EMLAKZ tarafından kabul edilmesi ile anlaşma teşekkül etmiş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler yürürlüğe girmiş olur.

19) MÜŞTERİ, üyelik başvuru formunda verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak EMLAKZ’a bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

20) MÜŞTERİ, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde EMLAKZ'ye faks, e-posta veya postane yolu ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya MÜŞTERİ'ye teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli MÜŞTERİ'ye iade edilir ve mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse MÜŞTERİ'ye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli EMLAKZ tarafından karşılanır.

21) MÜŞTERİ, işbu sözleşme çerçevesinde EMLAKZ tarafından sunulan 2 aylık deneme sürecinde 3 farklı üyelik paketinden arzu ettiğini herhangi bir bedel ödemeden deneyebilir. 2 ay sonunda MÜŞTERİ eğer üyeliğine devam etmek istediği takdirde ilgili üyelik paketinin ücretini ödeyerek hizmetten faydalanmaya devam edebilir. 2 aylık ücretsiz üyelik süresinin bitiminde MÜŞTERİ'nin herhangi bir devam etme zorunluluğu yoktur. 2 aylık ücretsiz süre bitiminde hizmet otomatik olarak durur ve MÜŞTERİ eğer arzu ederse üyelik hizmetinden faydalanmaya devam etmek için ilgili paketin senelik ücretini ödedikten sonra hizmetten faydalanmaya devam edebilir.

22) EMLAKZ tarafından sunulan ücretli üyelik seçenekleri yıllık olarak fiyatlandırılır ve ücretli hizmetten istifade etmek isteyen MÜŞTERİ'ler bu bedeli ödeyerek hücretli üyelik hizmetinden faydalanabilir. EMLAKZ tarafından sunulan ücretli üyelik paketlerinin fiyatlandırması şu şekildedir; 1) PREMİUM ÜYELİK PAKETİ: Yıllık 999 TL 2) PLUS ÜYELİK PAKETİ: Yıllık 899 TL 3) MİNİ ÜYELİK PAKETİ: Yıllık 799 TL

23) EMLAKZ tarafından sunulan üyelik paketleri yenileme dönemlerinde hiçbir şekilde otomatik yenilenmemektedir. Senelik üyelik dönemi bitimine 3 gün kala müşterinin paneline üyelik süresinin dolmaya yaklaştığı ile ilgili bir uyarı mesajı düşer. Arzu eden müşteriler hizmet kesintisi yaşamamak için bu dönem içerisinde ödemelerini gerçekleştirerek üyeliklerine yeni dönem için devam edebilirler. Hizmete devam etmek istemeyen müşterilerin üyelikleri ise bedeli ödenmiş dönemin sonunda otomatik olarak durur.

24) İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.